Дата розміщення: 18.06.2020

Особлива інформація на 18.06.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.06.2020ЗвільненоЧлен ПравлiнняДейнега Ганна Олександрiвнад/н0.00113
Зміст інформації:
Члена Правлiння Дейнегу Ганну Олександрiвну звiльнено з посади згiдно поданої заяви. (дата вчинення дiї 18.06.2020) Володiє акцiями Товариства в кiлькостi 80 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 26 рокiв. Рiшення прийнято Наглядовою радою Протокол без № вiд 18 червня 2020 року. На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.