Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.12.201053/09/1/10Iвано-Франкiвське ТУ ДКЦП ФРUA4000151955Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні170580007058000100
Торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках не проводилась Акцiї емiтента процедуру лiстингу/делiстингу не проходили на фондових бiржах. Акцiї емiтента розмiщенi в повному обсязi. Дадаткова емiсiя в звiтному перiодi не проводилась.