Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Швейна фабрика була заснована у 1939 роцi в примiщеннi недобудованого млина. В 1969 роцi була проведена реконструкцiя. В 1975 роцi швейна фабрика стала об'єднанням, тому що до її складу ввiйшла Коломийська швейна фабрика. 3 липня 1993 року Коломийська швейна фабрика стала окремою юридичною особою, а колишнє швейне об'єднання стало називатися: Виробниче- торгiвельне швейне пiдприємство (ВТШП) "Галичина"
13.12.1994 року ВТШП "Галичина" згiдно з рiшенням Державного комiтету України з легкої i текстильної промисловостi перетворено в процесi корпоратизацiї у вiдкрите акцiонерне товариство.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПрАТ ВТШП "Галичина" має у своєму складi наступнi структурнi пiдроздiли:
-розкрiйно-пiдготовчий чех;
- пошивочий цех №1;
- пошивочий цех №2;
- склад готової продукцiї;
- склад фурнiтури;
- ремонтно-механiчний цех;
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу -183 осiоби; працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу ( дня, тижня)-немає; чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом- 2 особи. Фонд оплати працi -11245 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився за рахунок росту обсягiв виробництва. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв. Проводиться полiтика, спрямована на удосконалення органiзацiї управлiння виробництвом, росту заробiтної плати, росту продуктивностi працi, та соцiального захисту працiвникiв
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емiтент спiльної дiяльностi не проводить.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб вiдсутнi.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облiкова полiтика вiдповiдає мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi та нацiональним положенням бухгалтерського облiку i наближена до вимог податкового облiку.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Товариство спецiалiзується на пошивi жiночого та чоловiчого верхнього одягу та переробки давальницької сировини iноземних фiрм та замовникiв України.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi п'ять рокiв поступлень або вiдчуджень основних засобiв не було за винятком списання.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась за рахунок проведення реконструкцiї виробничого корпусу.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Iнформацiя вiдсутня
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основними засобами емiтента є швейне обладнання.
Емiтент проводить екологiчно чисте виробництво.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; -Застарiле обладнання;
- вiдсутнiсть обiгових коштiв;
- низька купiвельна спроможнiсть населення;
- вiдсутнiсть внутрiшнього ринку збуту.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Штрафiв i компенсацiй в звiтному перiодi за порушення законодавсива не було
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Емiтент свою дiяльнiсть проводить на основi самофiнансування без залучення кредитiв.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Перспективний план розвитку пiдприємства передбачає:
- модернiзацiю технологiчного процесу;
- оновлення робочих машин та механiзмiв;
- розробку нових технологiй ,моделей, конструювання;
- маркетингове дослiдження
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiдження i розробки за звiтний перiод емiтент не проводив. Вiдповiдно витрати вiдсутнi.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судовi справи, стороною яких виступає емiтент вiдсутнi.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану емiтента вiдсутня.