Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6976 6949 0 0 6976 6949
будівлі та споруди 3608 3392 0 0 3608 3392
машини та обладнання 160 177 0 0 160 177
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 3062 3062 0 0 3062 3062
інші 146 318 0 0 146 318
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6495 6949 0 0 6976 6949
Опис Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбаня та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року (за мiнусом земельної дiлянки) становить9071 тис.грн, знос - 5184 тис.грн. Ступiнь зносу становить - 57 %. Змiни у вартостi основних засобiв обумовлена нарахованою амортизацiєю. Орендованих основних засобiв немає. Арешту на основнi засоби не було. Правочинiв щодо основних засобiв не було. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Термiни використання основних засобiв - до повного зношення. Обмежень на використання основних засобiв немає. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основним засобам: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв, та вiдображаються в картках облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 9445 10275
Статутний капітал (тис.грн.) 7058 7058
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 7058 7058
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 2387 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 2387 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.