Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "IФ-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22196268
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76019, Iвано-Франкiвська область, мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця П.Мирного,8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1060, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 323/4, 31.03.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 09.04.2018 - 20.04.2018
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) немає
Номер та дата договору на проведення аудиту 50, 02.04.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 01.01.2017 - 31.12.2017
Дата аудиторського висновку (звіту) 20.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 9800
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторська фiрма "IФ-аудит" товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, свiдоцтво АПУ № 1060 вiд 26.01.2001 року в ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акцiонерам та керiвництву ПрАТ «Iвано-Франкiвське ВТШП «Галичина» для подання Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку ЗВIТ З АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Думка iз застереженням Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ «Iвано-Франкiвського ВТШП «Галичина», що складається iз балансу станом на 31 грудня 2017 року, звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал та примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився зазначеною датою включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ «Iвано-Франкiвського ВТШП «Галичина» на 31 грудня 2017 року,та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основа для думки iз застереженням • аудитори не мали можливостi спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань на кiнець звiтного перiоду у зв’язку з призначенням аудитора пiсля закiнчення звiтного перiоду. Однак в товариствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя( наказ № 109 вiд 31.10.2017 року та № 134 вiд 14.12.2017 року ), якiй висловлено довiру. За даними бухгалтерського облiку наслiдки iнвентаризацiї вiдображенi у 2017 роцi. Згiдно вимог МСА аудитором були виконанi альтернативнi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi. Тому аудитори вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, не може бути суттєвим або всеохоплюючим; • аудитори не в змозi безумовно пiдтвердити дебiторську та кредиторську заборгованiсть Товариства оскiльки на час закiнчення аудиту частково отримано вiдповiдi на запити,щодо взаємних розрахункiв з контрагентами. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до товариства згiдно з етичними вимогами,застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. Iнформацiя, за винятком фiнансової звiтностi та звiту аудитора щодо неї Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю яка надається у складi звiту до НКЦПФР, але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення(МСА) 720. Аудиторами не виявлено невiдповiдностей мiж представленою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв в складi особливої iнформацiї, тощо. У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 "Безперервнiсть". Ключовi питання аудиту Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Крiм питань, викладених у роздiлi «Основа для думки iз застереженням» ми визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi, що надає правдиву та неупереджену iнформацiю вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, i за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповi- дальнiсть за оцiнку здатностi товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть,або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування товариства. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,який мiстить нашу думку. Обґрунтова- на впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. ЗВIТ ЩОДО IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ ВИМОГ У вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», пiд час виконання завдання з аудиту, аудитор здiйснює аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з вищевказаними законодавчими та нормативними актами, i за наслiдками цих процедур в роздiлi аудиторського звiту «Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв», аудитор висловлює думку щодо: Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2017 року 9 445 тис. грн. Даний показник розрахований у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалений рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року № 485. Вартiсть чистих активiв є бiльшою за розмiр зареєстрованого статутного капiталу Товариства, що забезпечує дотримання вимог статтi 155 Цивiльного кодексу України. Статутний капiтал на звiтну дату сформовано у повному обсязi та вiдображено у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до установчих документiв Товариства. Виконання Товариством значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Аудиторами виконанi процедури щодо перевiрки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв, якi вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» визнано значними, що складають 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. У звiтному перiодi Загальними зборами акцiонерiв Товариства не надавалось попереднє схвалення на вчинення значних правочинiв. За результатами проведеної перевiрки у звiтному перiодi аудиторами не виявлено порушень дотримання вимог законодавства про виконання значних правочинiв. Стан корпоративного управлiння в тому числi внутрiшнього контролю Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 19 вiд 21.04. 2017 року п.8) прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство. Система корпоративного управлiння у Товариствi загалом вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. За результатами перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управлiння створена, стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає Закону України «Про акцiонернi товариства». У Товариствi вiдсутнiй комiтет з внутрiшнього аудиту, посада внутрiшнього аудитора. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв. На пiдставi даних фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 року розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть Товариства: Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного товариства Нормативне позитивне значення показника Розрахункове значення Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф. 1-м (ряд. 1160 + ряд. 1165) / ф.1-м ряд. 1695 ?0,25 - 0,5 0,63 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) ф.1-м ряд. 1195 ф.1-м ряд. 1695 ?1,0 - 2,0 2,06 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) ф.1-м ряд. 1495 ф.1-м ряд. 1900 ? 0,5 0,80 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) ф.1-м (ряд1595 + ряд. 1695) / ф.1-м ряд. 1495 ? 0,5 - 1,0 0,25 Коефiцiєнт рентабельностi активiв ф.2-м ряд. 2350 / ф.1-м (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2 > 0 - Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати свої поточнi зобов’язання за рахунок лiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане значення коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi необхiдностi може миттєво погасити усю свою короткострокову заборгованiсть. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов’язання можуть бути покритi поточними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов’язань Товариство має 2,06 гривень поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi (короткострокова перспектива) Товариство зможе розрахуватися одночасно з усiма короткостроковими боргами. Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд позикових коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Товариство володiє достатнiм власним капiталом, тому є незалежним вiд залучених коштiв, тобто на 1 грн. залучених коштiв власних коштiв вкладено 0,80 грн. Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Сукупна вартiсть залучених поточних коштiв у 4 рази менша нiж вартiсть вкладених власних коштiв. Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть використання активiв Товариства тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку заробила кожна гривня. За пiдсумками дiяльностi у 2017 роцi дiяльнiсть Товариства є збиткова. Директор аудиторської фiрми “IФ-аудит”(сертифiкат № 001422) _____________ М. Мосiйчук «20» квiтня 2018 року 76019, м.Iвано- Франкiвськ, вул.П.Мирного,8
-
-
-