Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвське виробничо-торгiвельне швейне пiдприємство "Галичина"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 №361476
3. Дата проведення державної реєстрації 17.02.1997
4. Територія (область)* Івано-Франківська область
5. Статутний капітал (грн) 7058000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 200
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

14.13 - Виробництво iншого верхнього одягу

46.41 - Оптова торгiвля текстильними товарами

47.71 - Роздрiбна торгiвля одягом у спецiалiзованих магазинах

10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", емiтенти-акцiонернi товариства цей роздiл не заповнюють.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Кредобанк"
2) МФО банку 325365
3) Поточний рахунок 26001011026974
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Кредобанк"
5) МФО банку 325365
6) Поточний рахунок 2600601236444