Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковбас Галина Несторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** навчання в ХТТПО
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.07.2017, на 3 роки
9) опис Голова правлiння Ковбас Галина Несторiвна керує поточними справами Товариства, здiйснює фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства, розпоряджається майном та коштами Товариства у вiдповiдностi до законодавства та Статуту Товариства, вiд iменi Товариства укладає угоди, затверджує органiзацiйну структуру та штати Товариства, вiдкриває та закриває поточнi та валютнi рахунки, укладає колективний договiр, проводить засiдання Правлiння, несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала.На iнших пiдприємствах не працювала. Змiни посадової особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи -38 р.


1) посада* Перший заступник Голови правлiння, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бернадин Людмила Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** КПIЛП
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.07.2017, на 3 роки
9) опис Перший заступник Голови правлiння, Член Правлiння Бернадин Людмила Iванiвна повноваження та обов'язки виконує згiдно статуту Товариства. Надає допомогу Головi Правлiння в органiзацiї роботи правлiння та Товариства в цiлому. Змiни посадової особи не було.Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала.На iнших пiдприємствах не працює.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи -35р.


1) посада* Член Правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данилюк Ольга Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iвано-Франкiвський мiськпродторг, бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.07.2017, на 3 роки
9) опис Член Правлiння, головний бухгалтер Данилюк Ольга Михайлiвна свої обов'язки виконує згiдно Статуту товариства.Вирiшує питання дiяльностi акцiонерного товариства, забезпечує ведення бухгалтерського облiку. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала. Змiни посадової особи не було. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи -43р.


1) посада* Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дейнега Ганна Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник фiнансового вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.07.2017, на 3 роки
9) опис Член Правлiння Дейнега Ганна Олександрiвна повноваження та обов'язки виконує згiдно статуту товариства.Надає допомогу Головi Правлiння в органiзацiї роботи правлiння та Товариства в цiлому. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала.На iнших пiдприємствах не працює. Змiни посадової особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи -46 р.


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зарiцький Богдан Тимофiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1945
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ВАТ "Плюс Банк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, на 3 роки
9) опис Повноваження Голови наглядової ради Зарiцького Богдана Тимофiйовича полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу емiтента, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Обов'язки виконує колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту товариства. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи -50 рокiв.Попередня посада-Голова правлiння ВАТ "Плюс Банк"Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Галанджiй Борис Андрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1947
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ВАТ " Отинiйська ПМК-150"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, на 3 роки
9) опис Член Наглядової ради Галанджiй Борис Андрiйович переобраний на посаду згiдно рiшення зборiв акцiонерiв 21.042017 р.Повноваження та обов'язки виконує згiдно статуту товариства.Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримував.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi був переобраний на дану посаду. Змiни посадової особи не було. Загальний стаж роботи -51 рiк


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зарiцький Олег Богданович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1969
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ "Iвано-Франкiвська iнвестицiйна компанiя "Капiтель"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, на 3 роки
9) опис Член Наглядової ради Зарiцький Олег Богданович повноваження та обов'язки виконує колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. В звiтному перiодi був переобраний на дану посаду. Змiни посадової особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи -32 рокiв.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зарiцький Вiталiй Богданович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "СМС-Центр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, на 3 роки
9) опис Член наглядової радиЗарiцький Вiталiй Богданович виконує обов'язки колегiально у складi наглядовоїї ради вiдповiдно до статуту Товариства. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала. На iнших пiдприємствах не працює.У звiтному роцi Зарiцького Вiталiя Богдановича було обрано на посаду Члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи -22 рокiв.


1) посада* Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Остащук Марiя Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1956
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ "Капiтель", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, на 3 роки
9) опис Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Остащук Марiї Василiвни полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу емiтента, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння товариства. Обов'язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до Статуту товариства.Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала.Змiни посадової особи не було. У звiтному перiодi особу було переобрано на дану посаду Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи -48 рокiв.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Найдич Марта Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ВТШП "Галичина" заступник Головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, на 3 роки
9) опис Член ревiзiйної комiсiї Найдич Марта Миколаївнаа обов'язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до Статуту товариства.Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала.У звiтному перiодi особу було переобрано на дану посаду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи -35 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковбасюк Сергiй Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження** 1973
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завод мiнеральних вод "Роксолана", Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, на 5 рокiв
9) опис Член ревiзiйної комiсiї Ковбасюк Сергiй Володимирович обов'язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до Статуту товариства. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Змiни посадової особи не було.У звiтному перiодi особу було переобрано на дану посадуНепогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи -25 рокiв.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пасiчняк Ярослав Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Торговий дiм "Прикарпаття" завiдувач складу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, 3 роки
9) опис Член Наглядової ради Пасiчняк Ярослав Михайлович повноваження та обов'язки виконує колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримував.У звiтному перiодi особу було переобрано на дану посаду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи -39 рокiв.ТОВ "Торговий дiм "Прикарпаття" завiдувач складу


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлiнняКовбас Галина Несторiвна 280.00039728000
Перший заступник Голови правлiння, Член ПравлiнняБернадин Людмила Iванiвна 3150.004463315000
Член Правлiння, головний бухгалтерДанилюк Ольга Михайлiвна 3420.004846342000
Член ПравлiнняДейнега Ганна Олександрiвна453808800.00113380000
Голова наглядової радиЗарiцький Богдан Тимофiйович 2216603.1405221660000
Член Наглядової радиГаланджiй Борис Андрiйович 000000
Член Наглядової радиЗарiцький Олег Богданович 000000
Член наглядової радиЗарiцька Людмила Григорiвна 976601.383797660000
Голова ревiзiйної комiсiїОстащук Марiя Василiвна 000000
Член ревiзiйної комiсiїНайдич Марта Миколаївна 150.00020000
Член ревiзiйної комiсiїКовбасюк Сергiй Володимирович 000000
Член Наглядової радиПасiчняк Ярослав Михайлович 000000
Усього 320100 4.53507 320100 0 0 0