Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів** 91.76
Опис 1.Обрання лiчильної комiсiї зборiв.рiшення: Обрано лiчильну комiсiю
2. Обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв, та затвердження регламенту. рiшення:
Обрано Голову зборiв та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв
3. Звiт правлiння про результати фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2015р., 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства.рiшення:
Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015р., 2016 р. затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовiльною.
4. Звiт Наглядової ради за 2015р., 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. рiшення:
Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2015р., 2016 р. затвердити.Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною.
5.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015р., 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту за 2015р., 2016 р.
рiшення:Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015р., 2016 р. затвердити.Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства визнати задовiльною.Висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2015р., 2016 р. затвердити.
6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015р., 2016 р.рiшення:Рiчнi звiти Товариства за 2015р., 2016 р. затвердити.
7.Розподiл прибутку Товариства за 2015р., 2016 р.рiшення:Затвердити наступний розподiл чистого прибутку Товариства за 2015 рiк: створення резервного фонду 111,2 тис. грн., фонду розвитку 2113,8 тис.грн. за 2016 рiк:створення резервного фонду 62,4 тис.грн., фонду розвитку 1185,6 тис. грн.
8.Про змiну типу Товариства.рiшеннz:Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
9.Про змiну найменування Товариства. У зв’язку iз змiною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:Повне найменування: українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Iвано-Франкiвське виробничо-торгiвельне швейне пiдприємство «Галичина». Скорочене найменування: українською мовою – ПрАТ «ВТШП Галичина» У зв’язку iз змiною найменування Товариства уповноважити виконавчий орган Товариства вчинити необхiднi дiї щодо внесення змiн у правовстановлюючi документи Товариства та замiни Свiдоцтва про випуск цiнних паперiв Товариства.
10.Внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї.
рiшення:Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.Надати повноваження Головi загальних Секретарю загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. Надати повноваження Головi загальних зборiв акцiонерiв i Секретарю загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Уповноважити Голову правлiння здiйснити всi необхiднi дiї по державнiй реєстрацiї Статуту в органах державної реєстрацiї з правом передоручення.
11.Внесення змiн до Положень Товариства: про загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про виконавчий орган, про Ревiзiйну комiсiю шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
рiшення:Затвердити змiни до Положень Товариства: Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
12. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства. рiшення:
Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства 13.Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.рiшення:Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства
14.Обрання Наглядової Ради Товариства Обрали Наглядову Раду Товариства
15.Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.Обрали Ревiзiйну комiсiю
Пропозицiй не поступало


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.