Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Онiкс-IВА"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24680821
Місцезнаходження Україна, Івано-Франківська область, Iвано-Франкiвський, Iвано-Франкiвськ, 76019, Василiянок,22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263370
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР, м.Київ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон (0342) 75-11-65
Факс (0342) 75-11-65
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Данi вiдсутнi

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "IФ-аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22196268
Місцезнаходження Україна, Івано-Франківська область, Iвано-Франкiвська, м.Iвано-Франкiвськ, 76018, П.Мирного, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1060
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 03422 45032
Факс 03422 45032
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "НДУ"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Київський, м.Київ, 04071, Нижнiй Вал, 17/18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Правила № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис данi вiдсутнi