Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвське виробничо-торгiвельне швейне пiдприємство "Галичина" за ЄДРПОУ 05502462

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 16664 14420
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 15412 ) ( 11430 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
1252 2990
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1561 1528
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 3081 ) ( 2323 )
Витрати на збут 2150 ( 214 ) ( 116 )
Інші операційні витрати 2180 ( 337 ) ( 553 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 1526
 збиток 2195 ( 819 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 7 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 1519
 збиток 2295 ( 819 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -11 -271
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 1248
 збиток 2355 ( 830 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -830 1248

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 3763 2548
Витрати на оплату праці 2505 11933 9090
Відрахування на соціальні заходи 2510 2233 1748
Амортизація 2515 410 369
Інші операційні витрати 2520 561 814
Разом 2550 18900 14569

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 7058000 7058000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 7058000 7058000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.1176 0.17682
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.1176 0.17682
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Ковбас Галина Несторiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Данилюк Ольга Михайлiвна