Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГIВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року


ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ
I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв незалежних аудиторiв, що мiститься в представленому Звiтi незалежних аудиторiв, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва i вказаних незалежних аудиторiв, вiдносно фiнансової звiтностi ПРАТ « ВТШП «ГАЛИЧИНА» (далi - Товариство).
Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року, сукупнi прибутки та збитки, а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за:
• вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
• застосування обґрунтованих оцiнок i допущень;
• дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх суттєвих вiдхилень в примiтках до фiнансової звiтностi;
• пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення неправомiрне.
Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за:
• розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю у Товариствi;
• пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансовий стан Товариства i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
• вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Товариства;
• запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 рiк була затверджена для публiчного оприлюднення 02 березня 2018 року:
Голова правлiння ПРАТ « ВТШП «ГАЛИЧИНА» Ковбас Г. Н.


Головний бухгалтер ПРАТ «ВТШП «ГАЛИЧИНА» Данилюк О.М.

02 березня 2018 р.
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Приватне Акцiонерне Товариство «Iвано-Франкiвське виробничо-торгiвельне швейне пiдприємство «ГАЛИЧИНА» (далi «Товариство») є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Товариство було перереєстровано 17 лютого 1997. Реорганiзацiю з ВАТ «ВТШП «Галичина» на ПАТ «ВТШП «Галичина» було проведено 29 травня 2012 року.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 19 вiд 21.04. 2017 року п.8)
прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне акцiонерне
товариство.


Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:

• виробництво iншого верхнього одягу;
• оптова торгiвля.текстильними товарами;
• роздрiбна торгiвля у спецiалiзованих магазинах.

Юридична адреса Товариства - Україна, 76019 Iвано – Франкiвська область м.Iвано-Франкiвськ, вул.. Галицька,87

Голова правлiння - Ковбас Галина Нестерiвна протягом всього звiгного перiоду.

Головний бухгалтер - Данилюк Ольга Михайлiвна протягом всього звiгного перiоду.

Вищим органом управлiння ПРАТ «ВТШП «ГАЛИЧИНА» є Загальнi збори акцiонерiв.

Статутний капiтал Товариства складає 7 058 000 (сiм мiльйонiв п’ятдесят вiсiм тисяч) гривень..Статутний капiтал подiлено на 7 058 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. за одну акцiю.

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
У вiдповiдностi до вимог Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №419 з 1 сiчня 2012 року Товариство складає фiнансову звiтнiсть згiдно з положеннями Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2017 рiк затвердженi наказами по Товариству № 151 вiд 31.12.2015 року. Облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2017 року).

Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07 лютого 2013 року (Iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 627 вiд 27 червня 2016 року), у межах чинного законодавства, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та мiжнародних стандартiв.

Звiтна дата за звiтний перiод

Датою рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк є кiнець дня 31 грудня 2017 року.

Функцiональна валюта, валюта подання фiнансової звiтностi та одиниця її вимiру

Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Товариства. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо не зазначене iнше.
Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi.
Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Усi курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод.


Принципи оцiнок

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням принципу облiку по iсторичнiй вартостi за виключенням iнвестицiй, що пiдлягають оцiнцi за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, та iнвестицiй, що є в наявностi для продажу.


Безперервнiсть дiяльностi

Товариство складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi. Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть. Станом на 31 грудня 2017 року управлiнським персоналом було здiйснено оцiнку, згiдно з якою товариство буде в подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
Управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, крiм наявностi в Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Використання суджень та припущень для оцiнки

При пiдготовцi фiнансової звiтностi були застосованi ряд оцiночних суджень та припущень, якi впливають на величину активiв та зобов’язань, вiдображених у звiтностi.
Встановленi припущення та судження ґрунтуються на iсторичному досвiдi, поточних та очiкуваних економiчних умовах та iншiй доступнiй iнформацiї.
Судження, що найбiльш суттєво впливають на суми визнанi у фiнансовiй звiтностi та оцiнка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартостi активiв та зобов’язань в наступному фiнансовому роцi включають:
- строк експлуатацiї основних засобiв;
- знецiнення активiв.

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Основнi засоби
Об’єкти необоротних активiв вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан Товариства по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об’єкту. Первiсна вартiсть таких засобiв включає витрати, безпосередньо пов’язанi iз придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним активам, капiталiзованi витрати за позиками. Для об’єктiв, зведених господарським способом – собiвартiстю будуть визнанi всi витрати, безпосередньо пов’язанi з веденням такого будiвництва та розподiленi накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у будiвництвi та iн.).
Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати були понесенi.
Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються як брухт.
Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по мiрi їх виникнення.
У вартiсть незавершеного будiвництва включенi аванси, виданi на капiтальне будiвництво i придбання основних засобiв.
Вартiсть об’єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї протягом строку корисного використання такого активу. Для всiх об’єктiв основних засобiв, амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом.
Товариство роздiляє об’єкти основних засобiв на наступнi групи:
- Будови та споруди;
- Машини та обладнання;
- Автотранспорт;
- Iнструменти, прилади, iнвентар;
- Iншi основнi засоби.
Для кожного об’єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути меншим, анiж строк економiчної служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для Товариства. Розрахункова оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз застосуванням професiйного судження, заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними активами. Очiкуваний строк корисного використання регулярно (не рiдше одного разу на рiк) перевiряється, i, при необхiдностi, переглядається. Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби вiдповiдних активiв:

Група основних засобiв Перiод (рокiв)
будiвлi 10-20
машини та обладнання 2-5
автотранспорт 5
iнструменти, прилади, iнвентар 4
iншi основнi засоби 12

Товариство оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки».
Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду.

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi стернується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi товариства.

Грошовi кошти

До складу грошових коштiв вiдносяться грошовi кошти на рахунках в банку та в касi, а також депозити до запитання. До складу еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi високолiквiднi фiнансовi вкладення, якi можуть бути легко конвертованi в грошовi кошти, зi строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв, вартiсть яких схильна до незначних коливань.

Фiнансовi зобов’язання
Фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Списання фiнансових зобов’язань
Товариство списує фiнансовi зобов'язання тiльки у разi їх погашення, анулювання або закiнчення строку вимоги по них. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового зобов'язання i сплаченим або належними до сплати винагородою визнається в прибутках i збитках.

Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю, та згодом вона оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.

Запаси

Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки) вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної виробничої потужностi.
Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
.
Оренда

Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всi ризики i вигоди, пов’язанi iз правом власностi на актив, буде класифiкуватися як фiнансова оренда. Iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда.
Витрати по операцiйнiй орендi вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди об’єкта.

Доходи i витрати

Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або який пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть («ПДВ»).
Виручка вiд реалiзацiї матерiальних активiв вiдображається в звiтi про сукупний дохiд, коли iстотна частина ризикiв i винагород вiд володiння такими активами перейшла до покупця, сума виручки може бути надiйно визначена, та ймовiрне надходження до пiдприємства економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i витрати, понесенi або якi будуть понесенi в майбутньому по данiй операцiї, можуть бути надiйно визначенi.
Виручка за контрактом на надання послуг вiдображається щодо стадiї завершення контракту.
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує вiрогiднiсть того, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi та очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Процентнi доходи визнаються в звiтi про фiнансовi результати за принципом нарахування, виходячи з суми основного боргу i ефективної процентної ставки, яка дисконтує очiкуванi майбутнi притоки грошових коштiв протягом термiну дiї фiнансового активу до залишкової вартостi активу.
Витрати визнаються в звiтi про сукупний дохiд за принципом нарахування з урахуванням ефективного доходу по зобов'язаннях.
Всi процентнi i iншi витрати по позикових засобах, що не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва або виробництва активу, що вiдповiдає визначеним вимогам, списуються у витрати по мiрi їх виникнення

Фiнансовi доходи та витрати

Фiнансовi доходи та витрати включають в себе вiдсотковi витрати по позиковим коштам, вiдсотковий дохiд вiд розмiщених коштiв.
Витрати по позиковим коштам, якi вiдносяться до активiв, для створення яких необхiдний значний промiжок часу, капiталiзується у складi таких активiв. Всi iншi вiдсотковi та iншi витрати по позиковим коштам вiдносяться на витрати з використанням ефективної вiдсоткової ставки.
Вiдсотковi доходи визнаються по мiрi нарахування за ефективною ставкою доходностi активу.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених податкових зобов’язань.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання. Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, коли вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового зобов’язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах.

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання переглядаються на кожну звiтну дату i знижуються у випадку, якщо стає очевидно, що не буде отриманий вiдповiдний прибуток до оподаткування. Оцiнка вiрогiдностi включає судження, що ґрунтуються на очiкуваних результатах дiяльностi. Для оцiнки вiрогiдностi реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв (зобов’язань) в майбутньому використовуються рiзнi фактори, включаючи операцiйнi результати минулих рокiв, операцiйний план, закiнчення термiну вiдшкодування податкових збиткiв i стратегiї податкового планування. Якщо фактичнi результати вiдрiзняються вiд оцiнених, або цi оцiнки повиннi бути переглянутi в майбутнiх перiодах, це може чинити негативний вплив на фiнансове положення, результат вiд операцiй i потоки грошових коштiв. У випадку якщо величина визнання вiдстрочених податкових активiв в майбутньому повинна бути зменшена, це скорочення буде визнано в звiтi про сукупний дохiд.

Податок на додану вартiсть

Податок на додану вартiсть нараховується Товариством за ставкою визначеною в ст. 193 Податкового кодексу України. Зобов’язання Товариства з ПДВ виникає на дату вiдвантаження товарiв покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати вiд покупцiв, в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку Товариство має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий кредит виникає в момент отримання товарiв (робiт, послуг) або в момент оплати постачальнику в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. ПДВ по операцiям з продажу та придбання визнається в балансi розгорнуто та вiдображається окремо як актив та зобов’язання з ПДВ.

Акцiонерний капiтал

Номiнальна вартiсть простих акцiй, дозволених до випуску вiдображається у складi акцiонерного капiталу. Перевищення отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй враховується у складi емiсiйного доходу в капiталi.

Зобов’язання за дивiдендами

Зобов'язання по виплатi дивiдендiв визнаються у складi зобов'язань в перiодi, в якому дивiденди затвердженi акцiонерами.

Прибуток на акцiю

Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку (збитку), що вiдноситься на долю звичайних акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй в обiгу.

Резерви та забезпечення наступних витрат та платежiв

Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслiдок певної подiї в минулому, має юридичнi або добровiльно прийнятi на себе зобов’язання, для урегулювання яких з великою ймовiрнiстю, знадобиться вiдтiк ресурсiв, що несуть у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з великим ступенем надiйностi.

Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах

У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або розкриття iнформацiї про елементи фiнансових звiтiв:
1. Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi протягом цього перiоду, виправляють до затвердження фiнансових звiтiв.
2. Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення шляхом:
a) перерахування порiвнювальних сум за вiдображений попереднiй перiод (перiоди), в кому вiдбулася помилка; або
б) перерахування залишкiв активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок перiоду за самий перший з вiдображених попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася до першого з вiдображених попереднiх перiодiв.
Помилку попереднього перiоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадкiв, коли неможливо визначити або вплив на конкретний перiод, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний перiод помилки щодо порiвняльної iнформацiї за один або кiлька вiдображених попереднiх перiодiв, товариство перераховує залишки активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок самого першого перiоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним перiодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного перiоду, помилки на всi попереднi перiоди, товариство перераховує порiвняльну iнформацiю для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.

Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової полiтики

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу товариства формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов’язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки.

Умовнi зобов’язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi.
4.АКТИВИ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА КАПIТАЛ(тис.грн.):
Основнi засоби
Основнi засоби представленi наступним чином:

Земля Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар, iн.ОЗ Незавершенi кап.iнвестицїї Разом
Первiсна вартiсть
на 31.12.2016 3062 6364 1767 128 399 216 11 936
Надходження 61 207 180 448
Вибуття 22 42 93 387 544
на 31.12.2017 3062 6364 1806 86 513 9 11 840
Накопичений знос
на 31.12.2016 2756 1607 128 253 4 744
Нараховано знос 216 44 35 295
Знос по вибувшим 22 42 93 157
на 31.12.2017 2972 1629 86 195 4 882
Залишкова вартiсть
на 31.12.2016 3062 3608 160 - 146 216 7 192
на 31.12.2017 3062 3392 177 - 318 9 6 958


Запаси
Запаси Товариства були представленi наступним чином:

Найменування показника 2016 2017
Сировина i матерiали 381 469
Будiвельнi матерiали 44 31
Запаснi частини 42 24
Iншi виробничi запаси 6 3
Незавершене виробництво 90 249
Готова продукцiя 477 164
Товари 116 197

1156 1137

Запаси вiдображенi за первiсною вартiстю.
Зменшення та збiльшення чистої вартостi реалiзацiї запасiв протягом 2017 року не було.

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть представлена наступним чином:
2016 2017
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 468 1750
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом (ПДВ) 83 40
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 319 426
Всього:
870 2216

Протягом цього перiоду на непогашенi залишки заборгованостi вiдсотки не нараховуються.

Згiдно з облiковою полiтикою, резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi. з урахуванням фактiв та обставин, що iснують на кожну звiтну дату. У звтному перiодi резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi не нараховувався.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня грошовi кошти та еквiваленти представленi таким чином:

2016 2017
Кошти на поточних рахунках 2942 1476
Готiвка 1 2
Грошовi кошти в дорозi 149 -
3092 1478

Капiтал

Станом на 31 грудня зареєстрований акцiонерний капiтал був представлений наступним чином:

Капiтал 2016 2017
номiнальна вартiсть однiєї акцiї, (грн) 1,00 1,00
кiлькiсть простих акцiй, тис.шт 7 058 000 7 058 000
Розмiр статутного каптiталу, тис.грн 7 058 000 7 058 000

Структура капiталу Товариства станом на 31 грудня була наступною:

Структура капiталу 31.12.2017
кiлькiсть акцiй, шт частка
Фiзiчнi особи резиденти 652 966 9,25 %
Юридичнi особи резиденти 6 405 034 90,75 %
Всього: 7 058 000 100%
Пов’язанi сторони
1.Ковбас Галина Нестерiвна- голова правлiння ПРАТ « ВТШП «Галичина»
2.ТОВ «Гал-МК» – акцiонер товариства iз часткою 36,68 % акцiй;
3. ТОВ «ПрикарПрАТтрейдiнвест»– акцiонер товариства iз часткою 48,9 % акцiй.

Протягом звiтного перiоду будь-яких господарських операцiй не проводилось,договорiв або контрактiв не укладалось.

Винагорода з оплати працi головi правлiння виплачувалась згiдно iз штатним розписом.
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином:

2016 2017
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 7 77
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 341 69
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 25 240

За розрахунками iз страхування 112 79
За розрахунками iз оплати працi 446 335
Всього:
931 800

Поточнi забезпечення
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 2017
Сальдо резерву на початок перiоду 1113
нараховано за звiтний перiод 1103
використано за звiтний перiод 1538
Сальдо резерву на кiнець перiоду 1548

Нарахування проведено на пiдставi даних вiддiлу роботи з персоналом про кiлькiсть днiв невикористаної вiдпустки та у вiдповiдностi до середньої заробiтної плати за 2017 рiк по кожному працiвнику Товариства зокрема.
5.СКЛАДОВI СУКУПНОГО ПРИБУТКУ У 2017 РОЦI(тис.грн.):
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв,робiт,послуг)
Структура доходiв 2016 рiк 2017 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї давальницької переробки 14 117 16 320
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 86 34
Дохiд вiд роздрiбної реалiзацiї готової продукцiї 212 310
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 5
ВСЬОГО: 14 420 16 664

Iншi доходи

Структура доходiв 2016 рiк 2017 рiк
Дохiд вiд операцiйної оренди ативiв 770 904
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 678 518
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 50 64
Iншi операцiйнi доходи 30 75
ВСЬОГО: 1 528 1 561

Собiвартiсть реалiзацiї
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року собiвартiсть реалiзованої продукцiї(товарiв,робiт,послуг) складала:
Структура собiвартостi 2016 рiк 2017 рiк
Собiвартiсть давальницької переробки 11 263 15 149
Собiвартiсть готової продукцiї 164 263
Собiвартiсть реалiзацiї послуг 3
ВСЬОГО: 11 430 15 412

Адмiнiстративнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року адмiнiстративнi витрати складали:
Елементи витрат 2016 рiк 2017 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 1 654 2 249
Амортизацiя 47 118
Комунальнi послуги(е/енергiя,газ,вода,тощо) 157 193
Послуги зв'язку 28 14
Послуги банкiв 24 69
Податки 185 215
Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 47 39
Покращення адмiнiстративних активiв 26 30
Iншi адмiнiстративнi витати 155 154
ВСЬОГО: 2 323 3 081

Витрати на збут
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року витрати на збут складали:
Елементи витрат 2016 рiк 2017 рiк
Витрати на персонал з маркетингу та збуту 68 96
Мито i митнi процедури 24 23
Амортизацiя обладнання збутового призначення 19 6
Матерiальнi витрати 3 45
Iншi збутовi витрати 2 44
ВСЬОГО: 116 214

Iншi операцiйнi та звичайнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року iншi витрати Товариства складали
2016 рiк 2017 рiк
Витрвти вiд операцiйної курсової рiзницi 405 120
Витрати на утримання медичного пункту 23 30
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 34 56
Новорiчнi подарунки 32 32
Iншi операцiйнi витрати 59 99
Iншi звичайнi витрати 7
ВСЬОГО: 560 337

6.УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

Операцiйне середовище
Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза та полiтична ситуацiя яка склалась в Українi, призвели до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.

Оподаткування

У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим регiональне i загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що вона вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.

Юридичнi питання

В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучено в судовi розгляди i до нього не висуваються iншi претензiї.

Управлiння ризиком капiталу

Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення поточних зобов’язань i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу. На основi результатiв такого перегляду Товариство вживає заходiв для збалансування загальної структури капiталу.
Основнi ризики, що виникають вiд фiнансових iнструментiв Товариства - ризик лiквiдностi i валютний ризик.

Кредитний ризик

Основними фiнансовими активами Товариства є грошовi кошти, а також дебiторська заборгованiсть. Грошовi кошти оцiнюються з мiнiмальним кредитним ризиком, оскiльки розмiщенi у фiнансових установах iнститутах, якi на даний момент мають мiнiмальний ризик неплатiжеспроможностi.

Також Товариство пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв Товариства. Товариство веде жорсткий контроль над своєю дебiторською заборгованiстю. Для кожного клiєнта визначаються кредитнi лiмiти та перiоди або використовується передоплата.

Балансова вартiсть дебiторської та iншої заборгованостi, являє собою максимальний кредитний ризик Товариства.Ризик лiквiдностi

Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється i управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. Бiльшiсть видаткiв Товариства є змiнними i залежать вiд обсягу реалiзацiї.
ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
На пiдставi даних фiнансової звiтностi розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий,
майновий стан та рентабельнiсть Товариства:

Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного товариства Орiєнтовне позитивне значення показника Станом на 31.12.2016 Станом на 31.12.2017

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може погасити зараз наявними коштами ф. 1-м (ряд. 1160 + ряд. 1165) /
ф.1-м ряд. 1695 ?0,25 - 0,5


1,51 0,63
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може сплатити, якщо для цього використає всi оборотнi активи ф.1-м ряд. 1195
ф.1-м ряд. 1695 ?1,0 - 2,0
2,5 2,06
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) ф.1-м ряд. 1495
ф.1-м ряд. 1900 ? 0,5 0,83 0,80
Показує, в якiй мiрi пiдприємство не залежить вiд своїх кредиторiв
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
Показує спiввiдношення залучених i власних коштiв.
ф.1-м (ряд1595 + ряд. 1695) /
ф.1-м ряд. 1495
? 0,5 - 1,0 0,20 0,25
Коефiцiєнт рентабельностi активiв
Характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства ф. 2 ряд. 2465/
ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2 > 0 0,11 -
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати свої поточнi зобов’язання за рахунок лiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане значення коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi необхiдностi зможе миттєво погасити усю своєю короткострокову заборгованiсть.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов’язання можуть бути покритi поточними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов’язань Товариство має 2,06 гривнi поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi Товариству розрахуватися одночасно з усiма короткостроковими боргами, воно може їх погасити за рахунок своїх оборотних засобiв.
Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд позикових коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Товариство володiє достатнiм власним капiталом, тому є незалежним вiд залучених коштiв, тобто на 1 грн. залучених коштiв власних коштiв вкладено 0,80 грн.
Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Сукупна вартiсть залучених поточних коштiв у 4 рази менша нiж вартiсть вкладених власних коштiв.
Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть використання активiв Товариства Тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку заробила кожна гривня активiв пiдприємства. За пiдсумками дiяльностi у 2017 роцi дiяльнiсть Товариства є збиткова.
7. Подiї пiсля дати балансу.
Подiї, iнформацiя про якi може вплинути на здатнiсть користувачiв фiнансової звiтностi робити вiдповiднi оцiнки та приймати рiшення, пiсля 31 грудня 2017 року не вiдбувались.

Голова правлiння ________________ Ковбас Г.Н.


Головний бухгалтер ________________ Данилюк О.М.

-

-

-